Vaccinate 2 Educate

The NASUWT is formally launching our Vaccinate2Educate campaign - calling for all teachers and education staff to be prioritised for the coronavirus vaccine to save lives and help get children back to school.

Such a move is essential both to help protect teachers and their pupils and to allow the country to move to a situation where children are back in schools and colleges, minimising the disruption to their education.

It is in the national interest that all teachers and education staff are prioritised in the roll-out of the coronavirus vaccines. Teachers and education staff are unable to practise social distancing from their pupils and few are provided with essential PPE as part of their day-to-day roles. Many schools continue to operate with very high numbers of children and young people on-site and alternative provision continues to operate as normal.

With provision for younger age children and for children with special and additional learning needs, it is clear that there are additional risks present which are comparable to those that exist in the provision of health and social care.

It is right that health and social care staff are prioritised, but the NASUWT believes that teachers must also be identified as a priority group for the vaccine.

Join the campaign

  1. Download the campaign resources on the right/below to use on your own social media, using the hashtag #Vaccinate2Educate.
  2. Use the model text below to email your elected representatives. You can find their contact details using the following websites:
Model text [*]

Dear [NAME OF POLITICIAN]

I write to you as a constituent, a teacher and a member of the NASUWT – The Teachers’ Union, which is calling for all teachers and education staff to be prioritised for the coronavirus vaccine to save lives and help get children back to school.

The best place for children and young people is to be in safe schools and colleges. However, there is clear evidence that teachers and education staff are at higher risk of contracting the coronavirus and further measures are needed to protect all education staff from contracting this deadly virus and to ensure that education on-site within schools and colleges can be restored fully without further ongoing disruption to provision.

It is in the national interest that all teachers and education staff are prioritised in the roll-out of the coronavirus vaccines. Teachers and education staff are unable to practise social distancing from their pupils and few are provided with essential PPE as part of their day-to-day roles.

It is, of course, right that health and social care staff are prioritised for access to the vaccine, but teachers must also be identified as a priority group for the vaccine.

The public agrees with us. Nine out of ten agree that teachers should be included in a priority group for vaccinations so that schools can reopen fully and safely. The majority of the public also agree that teachers should be accorded the same priority status as front-line healthcare workers and social care staff.

I urge you to support this campaign and to write to the relevant Ministers to request that they take urgent action on this matter.

Yours sincerely

NAME
ADDRESS

Vaccinate2Educate - Model Text in Welsh/Testun Model yn Cymraeg

Annwyl [RHOWCH ENW'R GWLEIDYDD]

Ysgrifennaf atoch fel etholwr, athro ac aelod o NASUWT, Undeb yr Athrawon, sy'n galw am flaenoriaethu'r holl athrawon a'r gweithwyr addysg ar gyfer derbyn y brechlyn coronafeirws er mwyn arbed bywydau a helpu i gael y plant yn ôl i'r ysgol.

Y lle gorau i blant a phobl ifanc yw mewn ysgolion a cholegau sy'n ddiogel. Fodd bynnag, mae tystiolaeth glir i ddangos bod athrawon a gweithwyr addysg dan risg uwch o ddal y Coronafeirws a bod angen mesurau pellach i ddiogelu pob gweithiwr addysg rhag dal y firws marwol hwn ac i sicrhau bod modd adfer addysg ar safle ysgolion neu golegau yn llawn heb amhariad parhaus pellach i'r ddarpariaeth addysg.

Er budd y cyhoedd y dylid blaenoriaethu'r athrawon a'r gweithwyr addysg i gyd wrth gyflwyno'r brechlynnau rhag y coronafeirws. Ni all athrawon a gweithwyr addysg gadw pellter cymdeithasol oddi wrth eu disgyblion ac ychydig iawn ohonynt sy'n derbyn y cyfarpar diogelu personol sy'n hanfodol yn rhan o'u gwaith o ddydd i ddydd.

Mae'n hollol gywir, wrth gwrs, bod gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu blaenoriaethu i gael cyfle i dderbyn y brechlyn, ond mae'n rhaid i athrawon hefyd gael eu nodi fel grŵp blaenoriaeth ar gyfer derbyn y brechlyn.

Mae'r cyhoedd yn cytuno gyda ni. Mae naw allan o ddeg o bobl yn cytuno y dylid cynnwys athrawon mewn grŵp blaenoriaeth i gael y brechlynnau fel bod modd i ysgolion ail agor yn llawn ac yn ddiogel. Mae'r rhan fwyaf o'r cyhoedd hefyd yn cytuno y dylid rhoi yr un statws blaenoriaeth i athrawon ag a roddir i'r gweithwyr gofal iechyd a gofal cymdeithasol sy'n gweithio ar y rheng flaen.

Rwy'n eich annog i gefnogi'r ymgyrch hon ac i ysgrifennu at y gweinidogion perthnasol i ofyn eu bod yn cymryd camau brys mewn perthynas â'r mater hwn.

Yr eiddoch yn gywir

[RHOWCH EICH ENW]
[RHOWCH EICH CYFEIRIAD]


Source of findings quoted in model letter: Find Out Now (pdf).